U Po­vje­re­ni­štvu SNSD-a u Do­bo­ju vi­še od 30 biv­ših SDS-ova­ca

Do­boj – Pred­sjed­nik SNSD-a Mi­lo­rad Do­dik do­nio je zva­nič­nu od­lu­ku o ime­no­va­nju do­ne­dav­nog gra­do­na­čel­ni­ka Do­bo­ja i biv­šeg li­de­ra SDS-a u ovom gra­du Obre­na Pe­tro­vi­ća za pred­sjed­ni­ka Po­vje­re­ni­štva Grad­skog od­bo­ra SNSD-a Do­boj.

Do­dik je ime­no­vao i ukup­no 52 čla­na po­vje­re­ni­štva, od če­ga je čak 31 biv­ši član i funk­ci­o­ner SDS-a. Po­red Obre­na Pe­tro­vi­ća, u po­vje­re­ni­štvu su i ne­ka­da­šnji pot­pred­sjed­nik SDS-a i ak­tu­el­ni gra­do­na­čel­nik Do­bo­ja Bo­ris Je­ri­nić, nje­gov za­mje­nik Dra­gan Va­si­lić, za­tim pot­pred­sjed­nik do­boj­skog par­la­men­ta Mi­loš Bu­kej­lo­vić, biv­ša pred­sjed­ni­ca Omla­di­ne SDS-a Ni­na Bu­kej­lo­vić, kao i biv­ši od­bor­ni­ci te stran­ke Pre­drag La­zić, Slo­bo­dan Ne­ško­vić, Dar­ko Vu­ko­je­vić, De­jan Na­rić, Alen Star­če­vić, Mla­den Fi­li­po­vić, Da­li­bor­ka Lu­kić, Ra­da Ta­na­sić, kao i još dva­de­se­tak do­boj­skih funk­ci­o­ne­ra i čel­ni­ka lo­kal­nih pred­u­ze­ća i usta­no­va ko­ji su na­pu­sti­li SDS.

 

Od zvuč­ni­jih ime­na do­boj­skog SNSD-a u po­vje­re­ni­štvu su du­go­go­di­šnji funk­ci­o­ner i šef naj­ja­če vla­da­ju­će stran­ke u Do­bo­ju Uroš Go­stić, Sa­nja Vu­lić, ak­tu­el­ni po­sla­nik iz Do­bo­ja Alek­san­dar Po­po­vić i biv­ši po­sla­nik Ja­sna Lu­kić, za­tim biv­ši di­rek­tor “Že­lje­zni­ca RS” Pet­ko Sta­no­je­vić, biv­ši na­čel­nik Cen­tra jav­ne bez­bjed­no­sti Do­boj Ti­ho­mir Na­rić, biv­ši ge­ne­ral­ni se­kre­tar Vla­de RS Vla­do Bla­go­je­vić i još de­se­tak ru­ko­vo­di­la­ca fi­li­ja­la re­pu­blič­kih in­sti­tu­ci­ja u gra­du pod Tre­ba­vom.

 

Ono što upa­da u oči je da U POVJERENIŠTVU NEMA po­sla­ni­ka u Na­rod­noj skup­šti­ni RS Da­ni­je­la Jo­ši­ća i Ne­boj­še Ma­ri­ća, ko­ji su po­sla­nič­ke man­da­te osvo­ji­li kao kan­di­da­ti SDS-a, ali ko­je je li­der ove stran­ke Vu­ko­ta Go­ve­da­ri­ca ka­sni­je is­klju­čio iz stran­ke, kao i Obre­na Pe­tro­vi­ća i Bo­ri­sa Je­ri­ni­ća.

 

Obren Pe­tro­vić je ra­ni­je na­ja­vio da će pri­stu­pi­ti SNSD-u, isto kao i Bo­ris Je­ri­nić, dok Jo­šić i Ma­rić ni­su da­va­li ni­ka­kve iz­ja­ve o ovom pi­ta­nju. Ni­je­dan od njih u pe­tak ni­je od­go­va­rao na na­še po­zi­ve.

Izvor: glassrpske.com

GD

1 Comment

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.