JZU Dom zdravlja: Oglas za prijem u radni odnos za dva DOKTORA

Na osnovu člana 24. Statuta JZUDoma zdravlja“Izudin Mulabećirović-Izo“Tešanj, člana 3. stav 3. Pravilnika o radu (broj:2346/17), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (Sl.novine ZDK broj 8/19) i Odluke direktora broj 03-05-7-1134/19., VD Direktor Dujsić dr Amir, specijalista internista;subspec. kardiolog, raspisuje: oglas za prijem u radni odnosO G L A S
za prijem u radni odnos

I RADNO MJESTO

1. Doktor medicine u Službi porodične medicine …………………2 izvršioca na određeno vrijeme u
trajanju 6 mjeseci uz probni rad od 3 mjeseca

II USLOVI

Kandidati trebaju da ispunjavaju sljedeće :
a.) Opšti uslovi :
Kandidat treba ispunjavati opšte uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka kako slijedi :
 da je državljanin BiH,
 da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost,

b.) Posebni uslovi :
 Završen Medicinski fakultet
 Položen stručni ispit
 Posjedovanje Licence za samostalan rad u zvanju doktora medicine

 

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na ovaj oglas dostaviti slijedeću dokumentaciju:
1. Diplomu o završenom medicinskom fakultetu,
2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
3. Licencu za samostalan rad ili dokaz da je u postupku izdavanja licence izdat od strane
ovlaštene Komore,
4. Izvod iz matične knjige rođenih,
5. Uvjerenje o državljanstvu

Kandidati mogu dostaviti dokaz o statusu branioca ili članova njihovih porodica u smislu člana
2., 3. i 4. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (Sl.novine ZDK 1/14),
koji je prijavljen na evidenciji Službe za zapošljavanje.
Sva potrebna dokumentacija dostavlja se u originalu ili ovjerena kopija. Uz prijavu obavezno
dostaviti kratku biografiju /CV/ kao i lične podatke te tačnu kontakt adresu i kontakt telefon a tačnost
ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom i za iste garantuje krivično i materijalno.
Kandidati koji budu izabrani, naknadno će dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

 

IV KRITERIJI ZA IZBOR KANDIDATA

IV1. Postupak izbora kandidata zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom
pismenom i usmenom stručnom ispitu sa svakim kandidatom.
Oblast i stručna literatura: porodična medicina, Harrisonov Priručnik medicine

 

V OPIS POSLOVA I OSNOVNA PLAĆA

V.1. doktor medicine u Službi porodične medicine:
Osnovna plaća: 1724,00KM

 

Kratak opis poslova:
Obavlja poslove porodičnog doktora u skladu sa Standardima i normativima u zdravstvu: obavlja
ljekarske preglede osiguranika i drugih lica, na osnovu utvrđene dijagnoze propisuje optimalnu
terapiju za liječenje bolesti, prati rezultate liječenja bolesnika, obavlja sistematske preglede djece
prilikom upisa u predškolske i školske ustanove, vrši zdravstvene usluge male hirurgije u skladu sa
svojim stručnim sposobnostima i normativima suvremene medicine,nadzire, dijagnosticira i prati tok
trudnoće kao i nadzor nad porodiljom i novorođenčetom,sprovodi mjere imunizacije utvrđene
zakonom i drugim propisima prema kalendaru za redovne vakcinacije i vakcinacije po ukazanoj
potrebi,vrši stručni nadzor nad radom medicinskog osoblja u timu porodične medicine i druge poslove
iz nadležnosti porodičnog doktora

 

VI POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA

Prijave na Oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u koverti sa naznakom “Prijava na Javni
oglas za radno mjesto doktora medicine – ne otvaraj – otvara Komisija” na adresu : JZU“DOM
ZDRAVLJA”Izudin Mulabećirović-Izo“ Tešanj, ul. Braće Pobrić 17, 74260 Tešanj
Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana posljednjeg objavljivanja.
Javni oglas biće objavljen u Dnevnom listu „Oslobođenje“, na web stranici JZU Doma zdravlja
Tešanj, web stranici Općine Tešanj i web stranici Službe za zapošljavanje ZDK Zenica.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

VD DIREKTOR
Dujsić dr Amir
specijalista internista; subspec. kardiolog

GD

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.